Algemene Voorwaarden

Deelname aan de lessen, workshops, cursussen of retreats betekent akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en daarmee accepteer je het risico van het eventueel oplopen van blessures of letsel. Elke dag yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel.

Elke dag yoga biedt onderstaande richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

 • raadpleeg altijd je huisarts voordat je met een yoga les begint wanneer je niet zeker weet of je helemaal gezond bent of als je zwanger bent;
 • indien je een blessure hebt of andere lichamelijke klacht ondervindt informeer dan altijd de docent voordat je met een les, cursus, workshop of retreat begint;
 • volg de instructies op van de docent;
 • stop wanneer oefeningen pijnlijk voor je zijn;
 • stel vragen als je niet zeker bent hoe een oefening moet worden uitgevoerd;
 • deelname aan de lessen, workshops en cursussen geschiedt volledig op eigen risico;
 • je bent verplicht een zwangerschap, lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent;
 • je wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten;
 • Elke dag yoga behoudt zich het recht voor deelname aan lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent;
 • Elke dag yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursist;
 • roken en het gebruik van mobiele telefoons in de yogastudio zijn niet toegestaan.

Yogalessen

Yogalessen worden in de Studio, online en buiten gegeven. Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot 2 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur van tevoren worden gedaan, worden na drie keer in rekening gebracht en automatisch van je leskaart afgeschreven. Als je drie keer niet naar een gereserveerde les komt wordt de les ook in rekening gebracht en automatisch verrekend met je leskaart.
Mocht je geen lessen meer tegoed hebben op de leskaart, dan wordt de annulering bij het eerstvolgende bezoek verrekend.

Workshops en cursussen

Reserveringen voor workshops en cursussen kunnen online worden gedaan en tot 7 dagen online kosteloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren wordt de workshop of cursus in rekening gebracht.

Privé sessies

Reserveringen voor privé sessies als personal yoga, ayurvedische massage kunnen online worden gedaan en tot 24 uur online kosteloos worden geannuleerd. Voor het niet tijdig annuleren wordt de privé sessie in rekening gebracht.

Retreats/yogaweekenden

Deelname aan de retreats/yogaweekenden is op basis van vrijwilligheid, het staat deelnemers vrij af te zien van het aangeboden programma. Het afzien van het programma geeft geen recht op teruggaven van het inschrijfgeld, ook geen recht op vervangende lessen/activiteiten. In geval onvoorziene omstandigheden of ongevallen is Elke dag yoga niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Bij annulering wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere redenen, heb je recht op onderstaande terugbetaling:

− tot twee maanden voor aanvang: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten
− tot een maand voor aanvang: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten
− tot twee weken voor aanvang: geen restitutie mogelijk

Trainingen (docenten/trainers)

– Indien Elke dag yoga, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een training niet kan laten doorgaan, zal Elke dag yoga in overleg met opdrachtgever dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.
– Elke dag yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(deel).
– Elke dag yoga is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door Elke dag yoga verstrekte lesmateriaal c.q. de door Elke dag yoga gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder/deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

– Elke dag yoga is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Elke dag yoga zal de opdrachtgever daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Elke dag yoga zal voor zover mogelijk een nieuwe training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de opdrachtgever daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door Elke dag yoga aan de opdrachtgever worden geretourneerd.

– Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden;
– Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training zijn er geen kosten verschuldigd;
– Bij annulering binnen 4 weken dagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.

– Elke dag yoga is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie.
– De aanmelder en/of deelnemer verkrijgen uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven training(en).
– De aanmelder en/of deelnemer zal de trainingsmaterialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
– Het is de aanmelder en/of de deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in het trainingsmateriaal en (elektronische) informatie.

Leskaarten en betalingen

Een lessenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar, verkrijgbaar met geldigheid van 6 weken of 12 weken voor yogalessen. Een lessenkaart is geldig voor online yogalessen, lessen in de studio en yogalessen buiten.

De lessenkaart is 6 of 12 weken geldig na het volgen van je eerste les. Met behulp van Elke dag yoga online kun je zien hoeveel lessen je nog tegoed hebt.

Wanneer de geldigheidstermijn van een lessenkaart verstreken is en je hebt nog lessen over dan is het mogelijk je resterende lessen op te maken. Dit doe je door het verschil met een losse les bij te betalen. Het bijbetalen van het verschil met een losse les kan tot 1 maand na afloop van de lessenkaart. Je kan in één keer de geldigheid van de resterende lessen verlengen met 6 weken voor een 5 lessenkaart, 12 weken voor een 10 lessenkaart.

De looptijd van een leskaart wordt niet verlengd als gevolg van vakantie en/of ziekten. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maakt (in overleg met Elke dag yoga en met indicatie huisarts).

Het les-, workshop-, cursus-, massage, privésessie of retreat bedrag dient vooraf contant te worden betaald of te worden gestort op het rekeningnummer van Elke dag yoga, NL56 ABNA 0533 9944 46 t.n.v. Elke dag yoga te Alphen aan den Rijn.

Wanneer je je betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Elke dag yoga zich het recht voor je de toegang tot de les, cursus, workshop, massage of retreat te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.

Op feestdagen wordt geen les gegeven. Behoudens themalessen die aangekondigd worden via het lesrooster op de website.

Het actuele lesrooster is beschikbaar op onze website en op Elke dag yoga online. Elke dag yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Wijzigingen in het lesrooster worden van te voren aangekondigd via de website of e-mail.

Op de website staan de data vermeld waarop geen yogalessen plaatsvinden bij Elke dag yoga.

Om je ervan te verzekeren dat je een les kunt volgen, dien je via de website of Elke dag yoga online een plaats te reserveren.

Abonnementen en betalingen

Bij het afsluiten van een abonnement via de website, email of telefonisch kun je binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen afzien van het abonnement. Je kunt dit via de website, email of telefonisch doorgeven. Als je besluit binnen de 14 dagen af te zien van het abonnement, en je hebt het abonnement niet gebruikt dan is de annulering kosteloos. Als je je abonnement wel hebt gebruikt, dan worden de kosten naar rato (vanaf de start abonnement tot de dag van annulering) in rekening gebracht.

Abonnementsgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Vanaf dat moment gaat de SEPA automatische incasso van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting leidt ertoe dat het abonnement wordt beëindigt door Elke dag yoga.

Een abonnement wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. De bedragen worden voldaan in maandelijkse termijnen. 

Alle bedragen zijn per vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling geschiedt vooruit per maandelijkse SEPA automatische incasso.

Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien de abonnementhouder, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de abonnementhouder in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Elke dag yoga is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is de abonnementhouder gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen van het abonnement, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van het abonnement, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

Het abonnement wordt geblokkeerd voor zover niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien de abonnementhouder in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Elke dag yoga het abonnement met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van het abonnement, ineens en direct bij de abonnementhouder (laten) incasseren.

Indien de abonnementhouder geen gebruik maakt van het abonnement, vindt geen teruggave van het abonnementsgeld plaats. Het jaarabonnement eindigt na een jaar, tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Een maandelijks abonnement heeft een opzegtermijn van een kalendermaand (laatste dag van de volgende maand).

Elke dag yoga behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Elke dag yoga, de abonnementshouder de toegang tot Elke dag yoga te ontzeggen en het abonnement (per direct) te beëindigen.

Een abonnement is geldig voor online yogalessen, lessen in de studio en yogalessen buiten.

Wijzigingen

Indien de les onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte van de docent niet door kan gaan wordt dit zo spoedig mogelijk per e-mail en/of de elke dag yoga app doorgegeven.
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.
Elke dag yoga behoudt zich het recht voor om een ingeroosterde les te annuleren of de docent te wijzigen in geval van overmacht. In een dergelijk geval zullen lesgelden niet worden vergoed.
Elke dag yoga behoudt zicht het recht voor een workshop, cursus of retreat te annuleren of wijzigen bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. In voorkomende gevallen ontvangt opdrachtgever volledige restitutie van het bedrag.
De geldende prijzen voor lessen, abonnementen, cursussen en workshops staan altijd op de website en in onze lesplanner. Elke dag yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, abonnementen, cursussen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden aangekondigd bij Elke dag yoga op de website en/of per e-mail.

Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Cookie- websitestatistieken